Algemene voorwaarden

Artikel 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 1. Egels Dakbedekking: Egels Dakbedekking of haar rechtsopvolger.
 2. Opdrachtgever: degene die aan Egels Dakbedekking opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, en/of het leveren van zaken;

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten die Egels Dakbedekking met de opdrachtgever sluit.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle meerwerk, waaronder wordt verstaan hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven bet overeengekomen wordt geleverd of uitgevoerd. In het algemeen zal voor de uitvoerig van meer-werk de voorafgaande opdracht van de opdrachtgever worden gevraagd, doch indien onmiddellijke uitvoering van meerwerk noodzakelijk is wordt de opdracht daartoe in de oorspronkelijke opdracht geacht te zijn begrepen en kunnen de kosten daarvan in rekening van de opdrachtgever worden gebracht.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen. Eventuele verwijzingen naar de eigen voorwaarden van de opdrachtgever binden Egels Dakbedekking niet.
 4. Een overeenkomst tussen partijen gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan, of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 3: OFFERTES

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de offerte afwijkende aanvaarding Egels Dakbedekking niet. De overeenkomst komt in dat geval tot stand conform de offerte van Egels Dakbedekking, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na de datum van de schriftelijke bevestiging door Egels Dakbedekking zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien een offerte niet wordt gevolgd door een opdracht aan Egels Dakbedekking zal de opdrachtgever, de desbetreffende offerte met de daarbij eventueel gevoegde ontwerpen, tekeningen, en verdere documentatie binnen 14 dagen nadat vaststaan dat de opdrachtgever van de offerte geen gebruik zal maken, aan Egels Dakbedekking retourneren.
 4. Indien offertes zijn gebaseerd op gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt, dan wel heeft doen verstrekken en deze onjuist blijken te zijn komen alle daaruit ontstane schade en extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten.
 2. Als bewijs voor het bestaan van een overeenkomst gelden onder meer een schriftelijke mededeling van de opdrachtgever, en/of een schriftelijke opdrachtbevestiging van Egels Dakbedekking en, in het geval van een mondelinge overeenkomst, kennisname van de opdrachtgever van het feit dat Egels Dakbedekking met de werkzaamheden is begonnen of de zaken heeft geleverd zonder dat de opdrachtgever daartegen binnen 8 dagen schriftelijk heeft gereageerd.

Artikel 5: LEVERING

 1. De werkzaamheden zullen worden verricht, en/of de zaken zullen worden geleverd binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeengekomen termijn gaat in zodra Egels Dakbedekking de totstandkoming van de overeenkomst heeft bevestigd, dan wel met de uitvoerig van de werkzaamheden is aangevangen, en/of zodra Egels Dakbedekking in het bezit is van de door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden en/of een overeen gekomen vooruitbetaling heeft ontvangen.
 2. De termijnen worden opgegeven bij benadering. Overschrijding ervan geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij de wet zich daartegen verzet.

Artikel 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang Egels Dakbedekking op de opdrachtgever nog enige vordering heeft betreffende de prijs, dan wel enig ander tekort-schieten van de opdrachtgever in de nakoming van een overeenkomst, blijven alle geleverde zaken eigendom van Egels Dakbedekking.

Artikel 7: VOORZIENINGEN TE TREFFEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:
  1. de werkzaamheden en voorzieningen, welke volgens de overeenkomst door of namens hem dienen te worden verzorgd tijdig gereed zijn, zodat de door Egels Dakbedekking te verrichten werkzaamheden geen vertraging oplopen;
  2. indien werd overeengekomen dat Egels Dakbedekking de werkzaamheden bij de opdrachtgever of elders moet verrichten, Egels Dakbedekking zijn werkzaamheden kan aanvangen zodra hij op de plaats van de werkzaamheden is aangekomen, alsmede dat Egels Dakbedekking in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden gedurende de normale werkuren te verrichten en bovendien buiten de normale werkuren indien Egels Dakbedekking zulks noodzakelijk acht, mits Egels Dakbedekking zulks tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
  3. er op de plaats van de werkzaamheden desverlangd een afsluitbare gelegenheid is voor de opslag van materiaal en gereedschappen;
  4. de plaats van de werkzaamheden aan de door de daaraan door de wet of anderszins gestelde eisen voldoet;
  5. Egels Dakbedekking tijdig en kosteloos kan beschikken over de ter plaats aanwezige hulpmiddelen, zoals elektriciteit, gas en water.
 2. Eventuele extra kosten, veroorzaakt doordat niet of niet tijdig is voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken worden geacht te zijn verricht cq. geleverd, nadat zij volledig zijn uitgevoerd c.q. geleverd en/of aan de opdrachtgever daar van mededeling is gedaan. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij de opdrachtgever binnen 14 lagen dagen na de uitvoering c.q. levering en/of mededeling schriftelijk bericht geeft dat en waar-om hij met de verrichte werkzaamheden c.q. Geleverde zaken niet akkoord gaat.
 2. Rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens Egels Dakbedekking vervallen door verloop van één jaar na uitvoeringsdatum.

Artikel 9: PRIJZEN

 1. De prijzen van Egels Dakbedekking zijn steeds exclusief BTW, De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele vervolgopdrachten. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten en BTW, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht.
 2. Bij uitvoering van het werk in het winterseizoen komen de kosten van voorzieningen voor vorstvrij doorwerken voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Egels Dakbedekking is gerechtigd, indien de opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden of te leveren zaken niet aan hem wordt gegeven, de kosten welke hij heeft moeten maken om de offerte te kunnen verstrekken aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Bij omvangrijke opdrachten kan door Egels Dakbedekking aan opdrachtgever het verzoek gedaan worden voor een aanbetaling welke dient te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden. De omvang van deze aanbetaling zal o.a. afhankelijk zijn van de benodigde hoeveelheid materiaal die vooraf besteld moet worden door Egels Dakbedekking en zal vooraf nader gespecificeerd worden in de offerte.

Artikel 10: BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, voor zover mogelijk zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Tenzij schriftelijk anders werd overeen gekomen dient betaling van de prijs voor te verrichten werkzaamheden, die over een periode langer durende dan een maand na aanvang van die werkzaamheden zullen worden verricht, te geschieden in 3 termijnen. waarvan de eerste ad 40% van het factuurbedrag vervalt bij de opdrachtbevestiging. de tweede ad 30% van het factuurbedrag vervalt na aanvang van de werkzaamheden en de derde ad 30% van het factuurbedrag binnen 14 dagen na uitvoering van de werkzaamheden. Indien het moment van opdrachtbevestiging en aanvang der werkzaamheden gelijk is dient op dat moment 70% van het factuurbedrag te worden voldaan.
 2. De vordering tot betaling van de prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen wordt gelegd, alsmede indien bewind over een (deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, de opdrachtgever (of, indien deze in een vennootschap onder firma of besloten vennootschap in liquidatie verkeert, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.
 3. Wanneer betaling niet plaats vindt op de overeengekomen dag is Egels Dakbedekking gerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen ten bedrage van 1% per maand – gerekend vanaf de factuurdatum, over het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.
 4. Egels Dakbedekking is voorts gerechtigd alle incassokosten van de opdrachtgever te vorderen, die door niet of niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-, te vermeerderen met de BTW.
 5. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Egels Dakbedekking, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet, althans niet tijdig in staat zal zijn zijn betalingsverplichtingen jegens hem na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever daartoe des verzocht voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door Egels Dakbedekking te stellen redelijke termijn. Indien de opdrachtgever met zodanige zekerheidstelling in gebreke blijft heeft Egels Dakbedekking het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11: OVERMACHT

Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Egels Dakbedekking onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlogsgevaar, oorlog, oproer, werkstakingen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers van Egels Dakbedekking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Egels Dakbedekking of diens leveranciers.

Artikel 12: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Egels Dakbedekking is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Egels Dakbedekking, met dien verstande dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt die schade waartegen Egels Dakbedekking is verzekerd, of gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.
 2. Behoudens opzet of grove schuld is Egels Dakbedekking niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever, verband houdende met, of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden. Onder indirecte schade wordt mede, doch niet uitsluitend, geacht te zijn begrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.
 3. Egels Dakbedekking is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
 4. Egels Dakbedekking is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door advies en/of voorlichting door Egels Dakbedekking.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Egels Dakbedekking voor aanspraken van derden wegens schade, welke schade (in)direct is veroorzaakt door werkzaamheden van Egels Dakbedekking.

Artikel 13: GARANTIE

 1. Egels Dakbedekking staat gedurende een periode van 10 jaar na levering van zaken in voor een goede kwaliteit daarvan.
 2. Egels Dakbedekking staat in voor de deugdelijkheid van de door haar te verrichten werkzaamheden. Zij garandeert de waterdichtheid van de door haar opgeleverde dakbedekking voor een periode van 10 jaar.
 3. Bij gebleken ondeugdelijk verrichte werkzaamheden of geleverde zaken heeft Egels Dakbedekking de keus, hetzij de werkzaamheden te herstellen, hetzij de opdrachtgever een korting op de koopprijs te verlenen. De opdrachtgever zal Egels Dakbedekking te allen tijde in de gelegenheid stellen de herstelwerkzaamheden te verrichten.
 4. Op Egels Dakbedekking rust vorenstaande verplichting niet indien de gebreken of defecten zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, of door oorzaken die zich voordoen na onderhoud en/of reparatie door anderen dan Egels Dakbedekking, alsmede in geval sprake is van gebreken ontstaan door andere oorzaken die buiten de controle van Egels Dakbedekking liggen.

Artikel 14: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle overeenkomsten en/of offertes tussen Egels Dakbedekking en de opdrachtgever en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten en/of offertes waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden beslecht door de daarvoor bevoegde rechter.